Általános Szerződési Feltételek

1.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: Arc Klinikák Kft.

A szolgáltató székhelye: H – 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: arcklinikakkft@gmail.com

Cégjegyzékszáma: 13-09-227356

Adószáma: 32287961-1-13

A szerződés nyelve: magyar

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: letölthető a következő linken: https://faceandsoul.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

2.

A jelen ÁSZF vonatkozik a Szolgáltató honlapján elérhető meghatározott szolgáltatásokra és dokumentumokra, a Megrendelő részére való tanácsadásra, kezelésekre és a szükséges dokumentumok továbbítására, vagyis a szolgáltatás teljesítésére, illetve az egyes szolgáltatás csomagok ellenértékeként ugyanezen weboldalon meghatározott díjazás megfizetésére. Megrendelőnek minősül bármely természetes vagy jogi személy, egyéb szervezet, aki/amely a Szolgáltató előző bekezdésben meghatározott szolgáltatását igénybe veszi.

A Megrendelő köteles az Arc Klinikák Kft. weboldalán az ott megjelölt szolgáltatások ellenértékeként, az ott meghatározott vállalkozói díj megfizetésére, jogosult az Arc Klinikák Kft. weboldalán a csomag tartalmaként meghatározott dokumentumok átvételére, illetve szolgáltatás igénybevételére, valamint ezen dokumentumok az alább meghatározott felhasználásra vonatkozó kikötések betartásával való felhasználására. A jelen ÁSZF-től történő bármilyen eltérés csak akkor érvényes, ha a Szolgáltató azt írásban elfogadta.

3.

A Megrendelő a megrendelés elküldésével (az ajánlat elfogadásával) kijelenti és elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit a Szolgáltató honlapján keresztül megismerte és azokat magára nézve kötelezőnek elfogadja. Ennek hiányában nem jogosult a Szolgáltató szolgáltatását igénybe venni.

4.

A megrendelést írásban (akár e-mail útján) kell elküldeni a Szolgáltatónak és minimálisan tartalmaznia kell a választott csomag megnevezését, a Megrendelő nevét és címét. Az Arc Klinikák Kft. a megrendelésről való tudomásszerzést követően a Megrendelő részére díjbekérőt küld.

5.

A szolgáltatási csomagok tartalmának és árának minden esetben a megrendelés időpontjában az Arc Klinikák Kft.weboldalán a csomag tartalmaként meghatározott tartalom, illetve a csomaghoz tartozó ár tekintendő. Amennyiben Megrendelőnek a csomagban rögzített tanácsadási vagy szolgáltatási időkeretet meghaladó tanácsadási vagy a csomagban foglaltaktól eltérő szolgáltatás megrendelésére vonatkozó igénye van, akkor a Szolgáltató ezzel kapcsolatban egy külön, új ajánlatot küld a számára.

6.

A megrendelés és a jelen ÁSZF elfogadása fizetési kötelezettséget keletkeztet a Megrendelőre nézve, mely fizetési kötelezettségének a Szolgáltató által küldött díjbekérő kézhezvételétől számított öt (5) munkanapon belül eleget kell tennie. A Megrendelő a Szolgáltató számlájában megadott bankszámlaszámra történő átutalással köteles teljesíteni a díjazás megfizetésére vonatkozó kötelezettségét.

Az Arc Klinikák Kft. kötelezettsége a fenti szolgáltatás teljesítésére attól az időponttól áll fenn, amikor a szerződésben szereplő díjazás tárgyát képező összeg átutalásra került az Arc Klinikák Kft. bankszámlájára. Szolgáltató a választott csomag részét képező dokumentumokat a díjazás bankszámláján történő jóváírásától számított legkésőbb öt (5) munkanapon belül küldi meg e-mailen a Megrendelőnek.

7.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

8.

A rendelkezésre bocsátott dokumentumok Megrendelő általi felhasználására vonatkozó kikötések:

  • A rendelkezésre bocsátott dokumentumok az Arc Klinikák Kft. szellemi tulajdonát képezik, a Megrendelő ezen anyagok kizárólagosan saját célú felhasználására jogosult.
  • A Megrendelő vállalja, hogy az Arc Klinikák Kft. által neki továbbított dokumentumokat semmilyen jogcímen nem adja át arra nem jogosult harmadik feleknek (kapcsolt vállalkozásának sem), kivéve, ha erre jogszabály kötelezi.
  • A Megrendelő vállalja, hogy az Arc Klinikák Kft. által neki továbbított dokumentumokat nem teszi közzé, semmilyen egyéb módon nem hozza nyilvánosságra.
  • A Megrendelő hozzájárul, hogy addig, amíg nem tiltakozik ez ellen, cégnevét az Arc Klinikák Kft. referenciaként felhasználhatja.
  • A rendelkezésre bocsátott dokumentumok Megrendelő általi közzététele vagy jogosulatlan harmadik félnek történő továbbítása esetén a Megrendelő kötbért köteles fizetni, melynek mértéke megegyezik a vállalkozási díj összegével.

9.

Szolgáltató esetleges kártérítési felelőssége a díjazása mértékében korlátozott.